آخوندی: شرایط اجرای پروژه راه‌آهن گرگان ـ. مشهد فراهم شد