ترامپ: 25 درصد از وقتمان را مشغول صحبت درباره‌ روسیه هستیم