روحانی: ناامیدی به معنای تسلیم در برابر بد خواهان است