بازی آبرومندانه خواسته ملت ایران از تیم ملی فوتبال است