موگرینی: ناتو باید در تعاملات مشترک حضور داشته باشند