تقاضای جهانی نفت سال آینده از ۱۰۰ میلیون بشکه فراتر می‌رود