فیلم/ کدام زن نزد خداوند مقامی غیر قابل توصیف دارد؟