موسویان: توافق آمریکا و کره در جهت اهداف استراتژیک مسکو و پکن است