سی ان ان: توقف رزمایش هشداری برای متحدان واشنگتن است