موگرینی: اتحادیه اروپا متعهد به حفظ توافق هسته‌ای است