برخی روزنامه‌های کشور توجیه‌گر اقدامات صهیونیست‌ها شدند