4 مدیرنظارتی به خاطر تجاوز به دانش آموزان عزل شدند