کانادا: برای مقابله با رفتارهای‌ترامپ باید آماده‌باشیم