قدمهای اولیه انگلیس برای نفوذ در ایران چگونه برداشته شد؟