کی‌روش:تنها تضمینی که می‌دهیم جنگیدن با تمام وجود است