ظریف: هنوز بسته عملیاتی را ازطرف‌های برجامی دریافت نکرده‌ایم