توضیحات اژه‌ای درباره ۸۶۳ وکیل مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه