با سیاست‌های کنونی چشم‌انداز اقتصادی جهان تاریک است