ترکیب ثابت ایران در جام جهانی از دید یک سایت ایتالیایی