آیا اروپا می‌تواند ریسمان کاخ سفید را از گردن خود باز کند؟!