چمران: جمنا به سلامت مالی و حمایتی خود افتخار می‌کند