مرور ضعف‌ها و قوت‌های ماه عسل/ماندگاری «ماه عسل» چطور محقق می‌شود؟