یکی از بزرگ‌ترین کوههای یخی قطب جنوب در حال نابودی است