خبرنگار فرانسوی قدرت آیت‌الله خمینی را چگونه توصیف کرد؟