برنامه ناصر‌ملک‌ مطیعی در دورهمی سر‌از ماهواره‌درآورد