تصاویر/ حضور مسئولین در راهپیمایی روز جهانی قدس ۹۷