نجفی: فرصت ایران به اروپا چند هفته‌ای است، نه چند ماهه