نامه اخیر ظریف به وزیران خارجه کشورهای مختلف منتشر شد