دشمن می‌داند اگر یکی بزند ده‌تا می‌خورد/ موشک مایه امنیت است/ مردم را از دو قطبی بر حذر می‌داریم