تعطیلی زمستانی مدارس، برنامه‌های آموزشی را بهم زده است