متن نامه برجامی وزیر خارجه ایران به همتایانش در دنیا