فقط چندروز تا آغاز جنگ‌تجاری تمام‌عیار آمریکا با اروپا