ترامپ از احتمال خروج آمریکا از پیمان «نفتا» خبر داد