آیا طالبان از تجهیرات نظامی ایرانی در نبرد «فراه» استفاده کرده است؟