آیت‌الله خویی به شوخی می‌گفتند من ترسو هستم و آقای خمینی شجاع!