وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد: پول نفت باید برای آموزش و پرورش هزینه شود