مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲: هیچگونه تجاوزی صورت نگرفته‌ است