ابوترابی‎فرد: دستگاه قضا تمام هویتش در دفاع از مظلوم است