گنجینه اسکناس بانک مرکزی به موزه آستان قدس اهدا شد