تصاویر/ باد شدید تهران کابل برق فشارقوی را پاره کرد