وزیر نیرو: ایران در ارائه سرویس‌های حیاتی سرآمد کشور‌ها است