شاعران چگونه برای دیدار با رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند؟