افشاگری رسانه غربی از حضور نظامیان اسرائیلی در افغانستان