داعشی‌ها برای ساعاتی روستایی در موصل را اشغال کردند