اظهارات عجیب رییس دفتر روحانی در خصوص سوال از روحانی