دبیرکل و دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تعیین شد