آیا معلم خبرساز دبیرستان تهران از اقوام آیت الله حائری شیرازی است؟