روز «لابی» مجلس؛ از وزن کشی سیاسی تا طرح سئوال از رئیس جمهور