چطور توان غنی‎سازی ۲۰درصد داریم ولی توان ساخت کیسه هوا نداریم؟