لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبه آرمانهای انقلاب شوند